فرکانس بالا

 

ویژگیها:

 1. کنترلهوشمندتوسطسیستم DSP
 2. ضریبتوانورودیبالا
 3. دامنهوسیعولتاژورودی
 4. بایپساتوماتیکودستی
 5. قابلیتراهاندازیبدونبرقشهر
 6. راهاندازیخودکاردرزمانبرگشتبرق
 7. حفاظتتماماتوماتیک
 8. سیستممدیریتپیشرفتهباتریوشارژر
 9. نرمافزارقدرتمندمدیریتیو.پی.اس
 10. قابلیتتنظیمسطحولتازخروجی
 11. نمایشگر LCD و LED ونمایشگرنموداری
 12. قابلیتنصببصورت 3P/1P یا 1P/1P
 13. قابلیتکارکردبهصورتموازی