مبدل جریان Inverter

اینوتر :
اینورتر مبدل جریان مستقیم به جریان متناوب می باشد.