اینورتر

اینورتر

گروه : اینورتر ها

اینوتر : اینورتر مبدل جریان مستقیم

به جریان متناوب می باشد.

 

برچسب :